Stel cookie voorkeur in

Zorg op school

Het leerlingvolgsysteem (LVS)

KIJK! bij de kleuters

Wij zijn geen voorstanders van het toetsen van kleuters. Hun ontwikkeling verloopt vaak erg onvoorspelbaar en sprongsgewijs. We hebben daarom gekozen voor een kindobservatiesysteem: KIJK! Met KIJK! brengen wij de ontwikkeling in kaart door observatie en registratie. KIJK! helpt ons de onderwijs­behoeften van elk kind te bepalen.

Cito LVS vanaf groep 3

Vanaf groep 3 nemen we een aantal keer per jaar de zgn. Cito LVS-toetsen af. LVS staat voor LeerlingVolgSysteem. Het zijn toetsen, ontwikkeld door Cito, waarmee we de ontwikkeling volgen van de leerlingen op het gebied van

rekenen (Rekenen & Wiskunde) en
taal (Technisch lezen, Woordenschat, Spelling en Begrijpend lezen).

Grofweg valt de eerste toetsperiode eind januari / begin februari (dit zijn de zgn. midden- ofte M-toetsen) en de tweede toetsperiode in juni (dit zijn de zgn. eind- ofte E-toetsen). In sommige groepen wordt er ook op andere momenten getoetst.

KanVAS

We nemen tweemaal per jaar KanVAS af, een toets waarmee we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen volgen. KanVAS is het Kanjer Volg- en AdviesSysteem dat bij de Kanjertraining hoort en wordt afgenomen in oktober/november en in april/mei. De leerkrachten vullen per leerling een vragenlijst in. De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 vullen bij KanVAS wel zelf een vragenlijst in.

Het kind in beeld

De leerkrachten observeren de leerlingen continu en nemen de methodegebonden toetsen en Cito-toetsen af. De leerkrachten stemmen hun aanbod af op de onderwijsbehoeften van kinderen, op basis van de informatie die de toetsen opleveren én rekening houdende met hun eigen observaties, en informatie die zij van ouders en kind krijgen.

Van elke leerlingen maken wij een zgn. didactische stamkaart. Hierop houden wij in het kort de ‘schoolgeschiedenis’ van een kind bij. Daarnaast vermelden wij op de didactische stamkaart kort de volgende informatie (belemmerende en stimulerende factoren):

 • bijzonderheden m.b.t. gezin en gezondheid
 • werkhouding
 • sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
 • onderwijskundige behoeften
 • algemeen
 • rekenen
 • taal/spelling
 • overige bijzonderheden

De didactische stamkaart wordt ong. tweemaal per schooljaar kritisch bekeken en indien nodig bijgewerkt.

De groep én de leerling in beeld

Elke methodegebonden toets en elke Cito LVS-toets geeft aanleiding om te kijken hoe de groep als geheel scoort – en hoe elk kind zich verhoudt tot de groep en tot zijn eigen ontwikkelingslijn. Bij de kleuters zijn het de observaties, die de leerkrachten eigenlijk doorlopend maken, die aanleiding geven tot het in kaart brengen van de groep.

Op basis van die observaties en toetsgegevens deelt de leerkracht de groep in:

 • kinderen die ‘gewoon’ op niveau werken: de basisgroep
 • kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: de instructiegroep
 • kinderen die extra uitdaging nodig hebben: de plusgroep

Er zijn vier keer per jaar groepsbesprekingen: na de Cito-toetsen (januari en juni) en in oktober en april (tussenevaluatie).

N.a.v. de Cito LVS-toetsen maakt de leerkracht per vakgebied een een groepsplan. Hij analyseert de LVS-toetsen, reflecteert op zijn eigen handelen (wat ging goed, wat kan anders, wat moet anders) en stelt doelen voor de komende periode.

Leerkracht en IB'er bespreken de plannen

De basis is de aanpak van de methode. Daar waar de methode ontoereikend is, worden bijkomende doelen gesteld en uitgewerkt in een ODAT (onderwerp, doel, aanpak, tijd). Een ODAT wordt meestal uitgewerkt voor een groepje leerlingen, soms echter ook voor een individuele leerling.

Daar waar mogelijk, worden de kinderen betrokken bij (het maken van) de plannen. Ouders worden geïnformeerd maar ook bij het maken en uitvoeren van plannen betrokken.