Stel cookie voorkeur in

Identiteit

Officieel zijn wij een algemeen bijzondere basisschool, maar wij noemen onszelf liever een samenwerkingsschool. Wij zijn er voor de kinderen van Slootdorp en de wijde omgeving (het buitengebied), ongeacht hun achtergrond.

Wij gaan op zoek naar dat wat ons bindt en staan open voor de verschillen die er (mogen!) zijn.

Uitgangspunten

 • Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden.
 • Voor het christelijk onderwijs is de bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng.
 • Een samenwerkingsschool biedt beide uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk.

De school is voor kinderen een oefenplaats  voor de wereld van de volwassenen. Die wereld is een wereld vol verschillen. Het gaat erom die verschillen te begrijpen en te respecteren, en ze als bron te zien voor een rijker leven en een mooiere wereld. Als wij erin slagen deze boodschap mee te geven, dan zijn wij tevreden!

Identiteitsraad

Om het karakter van de samenwerkingsschool te borgen en (de kwaliteit van) het levensbeschouwelijk onderwijs te bewaken, hebben we een zgn. identiteitsraad opgericht, voortgekomen uit de werkgroep identiteit die tijdens het fusieproces een belangrijke rol speelde in het afstemmingsproces tussen de verschillende levensbeschouwingen.

Meer informatie over de identiteitsraad vindt u hier.

Trefwoord

Wij gebruiken de methode Trefwoord. Deze methode biedt ons de mogelijkheid om samen te werken in de voorbereiding, de keuze van materialen enz.

Een interne werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders van verschillende achtergronden, bereidt de thema’s voor en zorgt ervoor dat alle levensbeschouwingen bij elk thema voldoende aan bod komen.

In de teamvergaderingen vindt verdere afstemming plaats over wat we wél en wat we niet doen uit de aangereikte verhalen en activiteiten. Bij de voorbereiding van vieringen zoals Kerst en Pasen wordt samengewerkt met de identiteitsraad.

De lessen levensbeschouwing worden door de eigen leerkracht gegeven in de eigen groep.

Weekopening

We starten de schoolweek met een weekopening op maandag. Die duurt ongeveer 20 à 30 minuten. Tijdens de weekopening kan o.a. aan bod komen:

 • het thema van de les levensbeschouwing;
 • een leerling of een groepje leerlingen in het zonnetje zetten;
 • de jarigen;
 • wel en wee in de gemeenschap;
 • bijzondere gebeurtenissen uit de actualiteit;
 • enz.

Tot we in ons nieuwe gebouw zitten, doen we de onder- en bovenbouw weekopeningen afwisselend (we hebben op school geen ruimte waar we met z'n allen in kunnen).

Vieringen en festiviteiten               

We vieren alles samen. De voorbereiding gebeurt door teamleden met ouders in een adviserende (identiteitsraad) en helpende (ouderwerkgroep) rol.

Dagafronding

Elke schooldag wordt zorgvuldig afgerond; dat gebeurt in de groep met de eigen leerkracht. Tijdens de dagsluiting komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • terugblik op leerstof van de schooldag en vooruitblik op doelen volgende dag;
 • terugblik op bijzondere gebeurtenissen van de dag: hoe ging het met (samen) werken en spelen?

De duur hiervan hangt af van de actualiteit. Samenvatten wat er geleerd is, evalueren en vooruitkijken zijn erg leerzaam. We variëren in vorm, inhoud, ‘zwaarte’ en duur en houden het vooral positief.