Stel cookie voorkeur in

Visie

Onze visie

Wij zien het unieke van elk kind en houden rekening met de verschillen en mogelijkheden van kinderen. Wij gaan op zoek naar hun onderwijsbehoeften en houden daar in de mate van het mogelijke rekening mee.

De leerkrachten hebben een goed beeld van elk kind in de klas. Dat beeld krijgen ze door naar kinderen te kijken, door met hen en hun ouders in gesprek te gaan en door de ontwikkeling van het kind te volgen.

Wij werken met methodes die uitgaan van verschillen tussen kinderen en die differentiatie bieden in tempo en moeilijkheidsgraad. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, en zorgen er tegelijkertijd voor dat een kind samen met andere kinderen leert.

Wij zijn een school waarin aandacht is voor vrijheid (en de grenzen die daarbij horen), zelfstandigheid en samenwerking. We leren kinderen rekening met elkaar te houden, samen te werken en respect te hebben voor elkaar en voor de verschillen die er zijn. We stimuleren ze om zichzelf te ontplooien te midden van andere kinderen en daarbij zichzelf te zijn en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. We helpen kinderen bij het ontwikkelen van een kritische blik, met aandacht voor ieders belangen. Wij bereiden kinderen voor op een plek in de maatschappij waarin mensen er zijn voor elkaar, dichtbij en veraf. Wij leren kinderen de maatschappij en de medemens open tegemoet te treden, zonder last van vooroordelen.

Wij brengen kinderen de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij. Wij leren kinderen respect te hebben voor de aarde en brengen hen het besef bij dat onze planeet ook voor volgende generaties een plek moet zijn waar vrede heerst en waar er voor iedereen genoeg is om een fijn leven te leiden.

Wij zijn een Kanjerschool. Wat betekent dat?

We streven de volgende doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Met ons onderwijs werken wij aan de kerndoelen.

Aan het einde van de basisschool hebben kinderen genoeg geleerd om aansluiting te vinden in het voortgezet onderwijs, op het niveau dat past bij de eigen talenten en mogelijkheden.

Aandachts- en ontwikkelpunten hierbij zijn:

 • leren vanuit de kerndoelen en de referentieniveaus,
 • goed reken- en taalonderwijs,
 • de school de wereld in, de wereld de school in: een brede ontwikkeling (kennis van de wereld), het betrekken van de (school-)omgeving bij het onderwijs,
 • aandacht voor samenwerken en voor leren van / met elkaar,
 • aandacht voor creatieve vakken,
 • zorgvuldig volgen van ontwikkeling en resultaten,
 • ICT ter ondersteuning van het leerproces.

Tijdens het werken in de klas bouwen we ruimte in waarin kinderen kunnen samenwerken.

Wij stimuleren kinderen om zelfstandig te werken. Zelfstandig werken betekent niet hetzelfde als ‘alleen werken’, maar drukt een aantal vaardigheden uit:

 • plannen,
 • omgaan met uitgestelde aandacht,
 • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk en je eigen leerproces.

De rol van ouders

Opvoeden vindt plaats in een wisselwerking tussen school en thuis; daarom worden ouders actief betrokken bij de school en bij het leerproces van hun kind. Ouders en leerkrachten vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de leerlingen.

Onze opdracht

Kinderen leren vanuit betrokkenheid: betrokkenheid bij zichzelf en de ander, betrokkenheid bij onderwerpen en thema’s uit de omgeving en uit de samenleving. Door kinderen te ondersteunen in deze wijze van leren en omgaan met zichzelf en de ander, willen wij kinderen begeleiden in het opgroeien tot zelfbewuste, zelfstandige en empathische mensen.

Onze school biedt kinderen de mogelijkheid zich in een veilige en gestructureerde omgeving voor te bereiden op het volwaardig deelnemen aan een steeds sneller veranderende en complexer wordende samenleving. De school is als het ware een oefenplaats voor ‘het echte leven’.

We geven hen het gereedschap mee dat ze daarvoor nodig hebben.