Stel cookie voorkeur in

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een (wettelijk verplicht) inspraakorgaan bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over allerlei beslissingen die het bestuur en/of de directie wil nemen. Voor een aantal zaken is het bestuur/de directie zelfs verplicht de MR zelfs om advies of instemming te vragen voordat beslissingen kunnen worden genomen.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bestaat uit:


Janny van Langerak (voorzitter)
Marijke Boersma
Hanneke Passchier

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad bestaat uit:

Ineke Kuilman
Laurens van Vliet
 

Naast de MR is er tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR van de Stichting Surplus worden bestuursbeslissingen besproken die gelden voor alle scholen binnen Surplus én voor De Meertuin. Wij ontvangen agenda’s en notulen van de GMR-vergaderingen, zodat we op de hoogte zijn van de bovenschoolse thema’s en ontwikkelingen.

MR- en GMR-vergadering zijn openbaar toegankelijk, tenzij er privacygevoelige onderwerpen op de agenda staan. Wilt u een MR- of GMR-vergadering bijwonen, meldt u dan bij de voorzitter. U kunt vragen om in te spreken; bezoekers hebben echter geen stemrecht. MR-leden zitten in de medezeggenschapsraad zonder last en ruggespraak.